Świętujemy nasze 13 urodziny i z tej okazji mamy dla Was moc niespodzianek, konkursów i zabaw. W końcu jak świętować, to z rozmachem. Dziś startujemy z konkursem, który będzie trwał prawie miesiąc,a Wy będziecie mogli się wyżyć artystycznie. Stwórzcie biżuterię z wykorzystaniem kolorów zawartych w logo Korallo (biały, żółty, fiolet) i zadziwcie nas!

Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN KONKURSU  “Biżuteria w kolorach Korallo”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLE
 2. Organizatorem konkursu „Biżuteria w kolorach Korallo” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 3. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Biżuteria w kolorach Korallo”.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.

 

 1. NAGRODY I GŁOSOWANIE
 2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

I miejsce – bon o wartość  100zł, do wykorzystania w sklepie internetowym korallo.pl oraz niesamowity, duży, szklany diament

II miejsce – bon o wartość  75zł, do wykorzystania w sklepie internetowym korallo.pl

III miejsce – bon o wartość  50zł, do wykorzystania w sklepie internetowym korallo.pl

 1. Nagrody za trzy pierwsze miejsca przyznawane są w zależności od ilości zdobytych punktów. Które przyznawane są przez Komisję Konkursową, dalej zwaną „Komisją”.
 2. W skład komisji wchodzą pracownicy sklepu korallo
 3. Każdy z członków komisji ma do wykorzystania 35 punktów i może zagłosować na dowolną ilość prac, z zastrzeżeniem, że nie może przyznać więcej niż 5 punktów jednej pracy.
 4. Oceniane będą przede wszystkim: staranność wykonania oraz zgodność pracy z tematem.

 

 1. ZASADY KONKURSU
 2. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od 08.2017 do 31.08.2017.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie biżuterii zgodnej z tematem konkursu i przesłanie jej minimum jednego zdjęcia na adres konkurs@korallo.pl
 4. Fotografia biżuterii MUSI mieć format KWADRATU (najlepiej o wymiarach 1080×1080 px) i być nie większa niż 25 MB.
 5. Zadanie konkursowe (zwane inaczej tematem konkursu) polega na stworzeniu biżuterii wykonanej w dowolnej technice rękodzielniczej z wykorzystaniem kolorów zawartych w logo Korallo (biały, żółty, fioletowy).
 6. Praca musi być umieszczona na w miarę jednolitym tle. Oznacza to takie tło, które nie będzie rozpraszało uwagi, lub utrudniało zobaczenie pracy konkursowej.
 7. Wraz z fotografią prosimy o przesłanie IMIENIA, NAZWISKA, linku do Facebooka oraz krótkiego opisu swojej pracy.
 8. Uczestnik może zgłosić tylko JEDNĄ pracę.
 9. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z danymi opisanymi w punkcie 6.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie korallo.pl/blog oraz na profilu sklepu na portalu Facebook, w dniu 09.2017.
 12. Organizator ma prawo do nadawania wyróżnień.
 13. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 14. Do konkursu można zgłosić jedynie pracę wykonaną specjalnie na konkurs „Biżuteria w kolorach Korallo”.
 15. Prace konkursowe nie mogą być opublikowane przez Uczestnika wcześniej niż przed publikacją galerii konkursowej na stronie i profilu Facebook Organizatora.
 16. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza że wykonana przez niego praca, została przygotowana specjalnie na konkurs „Biżuteria w kolorach Korallo” oraz nie była wykorzystana w innym konkursie, bądź opublikowana w Internecie.
 17. Zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie www Organizatora.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas ew. wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 19. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 4. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.