Konkurs Korallo -

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Powiedz tak” jest TuerCorp Anita Pełszyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul.Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, dalej zwany „ORGANIZATOREM”.
2. Zadaniem Organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Powiedz Tak”.
Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników i Kandydatów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.
2. Nagrody i głosowanie
1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
I miejsce –500 zł do wykorzystania w sklepie Korallo
II miejsce –250 zł do wykorzystania w sklepie Korallo
III miejsce- 100 zł do wykorzystania w sklepie Korallo
2. Nagrody za pierwsze trzy miejsca przyznawane są w zależności od ilości zdobytych punktów, które przyznawane są przez komisję konkursową.
3. Komisja konkursowa składa się z pracowników sklepu Korallo
4. Każdy z członków jury ma do wykorzystania 35 punktów i może głosować na dowolną ilość prac z zastrzeżeniem, że nie może przyznać więcej niż 5 punktów jednej pracy.
5. Oceniane będą przede wszystkim następujące elementy: staranność wykonania oraz zgodność pracy z tematem.
3. Zasady konkursu
6. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od 27.03.2017 do 4.05.2017.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie biżuterii zgodnej z tematem konkursu i przesłanie jej minimum jednego zdjęcia na adres konkurs@korallo.pl.
8. Zdjęcie biżuterii musi mieć format kwadratu (najlepiej 1080×1080 px) i być nie większe niż 25 MB.
9. Praca musi być umieszczona na jednolitym tle (białe, czarne, szare)
10. Wraz ze zdjęciem prosimy o podanie imienia i nazwiska, oraz linku do profilu na portalu Facebook.
11. Każdy uczestnik proszony jest o krótki opis swojej pracy, zawierający informacje o użytej technice oraz powodach wybrania danego rodzaju biżuterii.
12. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
13. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
14. Wyniki zostaną opublikowane na blogu korallo.blog.pl oraz na profilu sklepu na Facebook-u w dniu 16.05.2017.
15. W konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do nadania wyróżnień.
17. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy.
18. Do konkursu można zgłosić pracę jedynie przygotowaną na ten konkurs.
19. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę, pod warunkiem, że wszystkie są wykonane specjalnie na konkurs „Powiedz Tak”.
20. Prace konkursowe nie mogą być opublikowane na żadnym z portali społecznościowych ani na blogu, wcześniej niż w dniu opublikowania galerii konkursowej tj. 8.05.2017r.
4. Postanowienia końcowe
21. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy Korallo oraz na stronie internetowej www.korallo.pl
22. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.
24. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.